Trauksmes celšana

 

       2019. gada 01. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības un/vai Pašvaldības SIA “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” (turpmāk - VPVAC) interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlājs likuma izpratnē:

• Trauksmes cēlējs ir fiziska persona.
• Trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm (piemēram, par amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju, finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu, darba drošības apdraudējumu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, cilvēktiesību pārkāpumu u.tml.).

• Fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanu.
• Fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu (trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju, kuru tas norādīs ziņojumā, un, cik iespējams, pārliecinās, par to, ka sniegtā informācija ir patiesa). 

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp, materiāla labuma gūšana.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāms:

• Ja trauksmi ceļ anonīma persona.
• Ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona.
• Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm.
• Tādu ziņu sniegšanu, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību.
• Apzināta nepatiesu ziņu sniegšana.
• Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var aprūpes centram iesniegt šādi:

• nosūtot to uz aprūpes centra trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pastu: trauksme@vpvac.lv. Aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu;
• nosūtot to pa pastu uz adresi - Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, norādot, ka tas ir “trauksmes cēlēja ziņojums” un ievietojot to papildus aploksnē;
• Plašāka informācija, kas saistīta ar trauksmes celšanu, t.sk. par konsultācijām pirms trauksmes celšanas, pieejama interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv