Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.pk Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā


Mērķu izpilde 2016
Mērķu izpilde 2017
Mērķu izpilde 2018
Mērķu izpilde 2019
Mērķu izpilde 2020

Mērķu izpilde 2021

Mērķu izpilde 2022

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā


Iemaksas 2015
Iemaksas 2016
Iemaksas 2017
Iemaksas 2018
Iemaksas 2019
Iemaksas 2020

Iemaksas 2021

Iemaksas 2022

Iemaksas 2023

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā


Finansējuma izlietojums 2016
Finansējuma izlietojums 2017
Finansējuma izlietojums 2018
Finansējuma izlietojums 2019
Finansējuma izlietojums 2020

Finansējuma izlietojums 2021

Finansējuma izlietojums 2022

Finansējuma izlietojums 2023

5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā
Atalgojuma politikas principi

6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas)
stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
1x gadā SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati  1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2017. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2017. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
 Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 12 mēnešiem

8. Auditēts gada pārskats 1x gadā


2015. gada pārskats
2016. gada pārskats
2017. gada pārskats
2018. gada pārskats
2019. gada pārskats
2020. gada pārskats

2021. gada pārskats

2021. gada slēdziens

2022. gada slēdziens

2023. gada slēdziens

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi
SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi


Struktūra

11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Saņemtie ziedojumi
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi


Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. Informācija par darba samaksu Pēc veiktām izmaiņām


Tabula

14. Statūti Pastāvīgi


Statūti

15. Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi Pastāvīgi


Sabiedrība dibināta ar mērķi nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus Liepājas pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir:

  • NACE 86.21 (vispārējā ārstu prakse);
  • NACE 86.22 (specializētā ārstu prakse);
  • NACE 86.90 (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā); 
  • NACE 68.20 (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana). VPVAC var veikt arī citas likumdošanā atļautās darbības.
16. Informācija par valdes locekli Pastāvīgi


Valdes loceklis

17. Nedzivojamo telpu iznomāšanas kārtība Pēc veiktām izmaiņām


Kārtība

18. Ētikas kodekss Pastāvīgi


Kodekss

19. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapūlcēm  Pastāvīgi

Paziņojums 2022

Lēmums 2022

Paziņojums 2021

Lēmums 2021

Paziņojums 2020

Lēmums 2020

Paziņojums 2023

Lēmums 2023

Paziņojums 2024-1

Lēmums 2024-1

Paziņojums 2024-2

Lēmums 2024-2

20. Pasākumi korupcijas riska novēršanai 1x gadā


Pasākumi 2018. gadā

Pasākumi 2019. gadā

Pasākumi 2020. gadā

Pasākumi 2021. gadā

Pasākumi 2022. gadā

Pasākumi 2023. gadā