VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2018

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Iemaksas 2015

Iemaksas 2016

Iemaksas 2017

Iemaksas 2018

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Finansējuma izlietojums 2016

Finansējuma izlietojums 2017

Finansējuma izlietojums 2018

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Atalgojuma politikas principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7. Neauditēti starpperiodu pārskati   1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā Informācija

13.

Informācija par darba samaksu

 Pēc veiktām   izmaiņām

Tabula

14.  Statūti  Pastāvīgi Statūti

15.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi
Pastāvīgi

Sabiedrība dibināta ar mērķi nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus Liepājas pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir:

NACE 86.21 (vispārējā ārstu prakse);

NACE 68.22 (specializētā ārstu prakse);

NACE 86.90 (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā) 

 NACE 68.20 (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana). VPVAC var veikt arī citas likumdošanā atļautās darbības.

16.

Informācija par valdes locekli

Pastāvīgi

Valdes loceklis

17. Nedzivojamo telpu iznomāšanas kārtība Pēc veiktām   izmaiņām Kārtība
18. Ētikas kodekss Pastāvīgi Kodekss