VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

2015,2016,2017

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts finansējuma izlietojums,2017

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Atalgojuma politikas principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati 2015

1x pārskata periodā

Neauditētstrīs,sešu,deviņu un12 mēnešu pārskats
8. Neauditēti starpperiodu pārskati 2016, 2017, 2018 1x pārskata periodā

Neauditēts trīs, sešu , deviņu  un divpadsmit mēnešu pārskats un nerevidēts 2016. gada pārskats

Neauditēts finanšu pārskats 2017 par trīs , sešiem , deviņiem , divpadsmit mēnešiem.

Neauditēts I-IV 2018. gada pārskats

9.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2015. gada pārskats 2016. gada pārskats 2017. gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Struktūra

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

13. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā Informācija

14.

Informācija par darba samaksu

 Pastāvīgi

 Tabula

15.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi
Pastāvīgi

Sabiedrība dibināta ar mērķi nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus Liepājas pilsētas

un tās apkārtnes iedzīvotājiem.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir:

NACE 86.21 (vispārējā ārstu prakse);

NACE 68.22 (specializētā ārstu prakse);

NACE 86.90 (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā) 

 NACE 68.20 (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana). VPVAC var veikt arī citas likumdošanā atļautās darbības.